RODO
 
 
 
  
w Warszawie
 
Prywatna szkoła policealna o uprawnieniach szkoły publicznej
założona w 1992 roku
prowadzi naukę systemie stacjonarnym (dziennym, wieczorowym) i zaocznym,
na kierunkach:
 
 
* * *

Nauczanie odbywa się według programów dla zawodów technik informatyk, technik rachunkowości obowiązujących w szkołach publicznych, uzupełnionych programami autorskimi wykładowców studium. Większość zajęć w studium prowadzą nauczyciele akademiccy: Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni warszawskich.

* Na absolwentów czekają atrakcyjne miejsca pracy *

Nie prowadzimy rekrutacji na semestr I do odwołania.
uwaga słuchacze: na tablicy ogłoszeń:

aktualny harmonogram egzaminów oke w sesji lato 2021
  ;
 
 
 
Informacje dla internautów z przeglądarkami tekstowymi i/lub bez JavaScript:
Linki do innych stron na witrynie: spis stron

Studium Policealne Informatyki.
Studium Policealne Finansów i Rachunkowości.
Prywatna szkoła policealna założona w 1992 roku.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Szkoła prowadzi naukę w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym,

O Szkole.
Nauka w Studium trwa cztery semestry, odbywa się w formie wykładów ćwiczeń, zajęć praktycznych (praktyki zawodowe) i laboratoriów. Laboratoria z informatyki są prowadzone w małych grupach (po 11 osób), każdy ze słuchaczy ma zapewniony indywidualny dostęp do komputera. Nauczanie odbywa się według programów dla zawodów: technik rachunkowości i technik informatyk, obowiązujących w szkołach publicznych, uzupełnionych programami autorskimi wykładowcótudium. Zajęcia w studium prowadzą nauczyciele akademiccy: Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni warszawskich.
Od roku 2004, w procesie dotychczasowej formy nauczania, jest stosowany również internet.

Studium patronuje kursom z zakresu rachunkowości i wykorzystania narzędzi oraz metod informatyki organizowanym przez firmę oświatową INTER GLOBAL "OŚWIATA" sp. z o.o. Uczestnicy kursów otrzymują świadectwa MEN.

Podania i dokumenty są przyjmowane w sekretariacie Studium
przy ul. Sędziowskiej 1 w Warszawie,
tel./fax +48 22 825-10-21

Na absolwentów czekają atrakcyjne miejsca pracy.
Ukończenie Studium pomaga w studiowaniu w szkołach wyższych na kierunkach: ekonomicznych, informatycznych i zarządzania.


Kierunek Informatyka.
Na kierunku kszta�ci specjalist�w przygotowanych do podj�cia pracy w charakterze projektant�w i programist�w system�w informatycznych zarz�dzania oraz do podj�cia pracy w kom�rkach nadzoru eksploatacyjnego system�w informatycznych w przedsi�biorstwach wytwarzaj�cych, wdra�aj�cych i wykorzystuj�cych systemy informatyczne w procesie zarz�dzania. Nauczanie odbywa si� zgodnie z programami obowi�zuj�cymi w szko�ach publicznych z mo�liwo�ci� wyboru specjalizacji. Absolwenci otrzymuj� tytu� technika informatyka.

Specjalizacja bazy danych:
Podstawy teoretyczne, cel, wsp�lne cechy i in�ynieria baz danych. Przegl�d najbardziej popularnych baz, - MySQL, PostGres, Oracle, Bazy firmy Microsoft.
In�ynieria WWW:
Budowa stron www, HTML, CSS, JavaScript, J�zyki i narz�dzia programistyczne po stronie serwera: PHP, PERL, CGI.

Specjalizacja grafika komputerowa:
Modele kolor�w RGB, CMY, CIE XYZ, poj�cia, parametry i formaty dla przechowywania obraz�w graficznych. Metody opisowe obraz�w graficznych. Przegl�d wybranych pakiet�w oprogramowania dla obr�bki i tworzenia obraz�w graficznych.

Specjalizacja organizacja bezpiecze�stwa informacji w systemach informatycznych:
Sytuacje awarii technicznych, sytuacje w�ama�, problematyka wirus�w komputerowych. Zabezpieczenia ci�g�o�ci pracy system�w informatycznych.

Plan nauczania:
Zaw�d technik informatyk.

Zaj�cia edukacyjne wszystkie:
1. J�zyk angielski zawodowy
2. Urz�dzenia techniki komputerowej
3. Systemy operacyjne
4. Sieci komputerowe
5. Oprogramowanie biurowe
6. Multimedia i grafika komputerowa
7. Programowanie strukturalne
8. Programowanie obiektowe
9. Specjalizacja (*)

* Specjalizacj� ustala Szko�a uwzgl�dniaj�c potrzeby rynku pracy.


Kierunek Finanse i Rachunkowo��.
Studium kszta�ci zgodnie z programami obowi�zuj�cymi w szko�ach publicznych specjalist�w przygotowanych do podj�cia pracy w kom�rkach finansowo-ksi�gowych przedsi�biorstw, zw�aszcza wykorzystuj�cych systemy informatyczne rachunkowo�ci. Absolwenci otrzymuj� tytu� technika rachunkowo�ci lub technika ekonomisty ze specjalizacj� finanse i rachunkowo��.

Absolwenci tego kierunku, legitymuj�cy si� stosownym sta�em pracy zawodowej mog� zdawa� egzamin pa�stwowy i ubiega� si� w Ministerstwie Finans�w o �wiadectwo kwalifikacyjne i wpis na list� os�b uprawnionych do us�ugowego prowadzenia rachunkowo�ci dla podmiot�w gospodarczych, kt�r� og�asza si� w Dzienniku Urz�dowym Ministerstwa Finans�w.


Plan nauczania:
Zaw�d technik ekonomista.

Zaj�cia edukacyjne
1. Podstawy ekonomii
2. Technika biurowa
3. Zasady rachunkowo�ci
4. Elementy prawa
5. Ekonomika przedsi�biorstw
6. Rachunkowo�� przedsi�biorstw
7. J�zyk angielski zawodowy
8. Pracownia ekonomiczo-informatyczna
9. Specjalizacja (*)

* Specjalizacj� ustala Szko�a uwzgl�dniaj�c potrzeby runku pracy.

Kursy przygotowania zawodowego.
Kursy s� organizowane pod patronatem Studium. Celem kurs�w jest szybkie przygotowanie do zawodu. S�uchacze po zako�czeniu kursu otrzymuj� �wiadectwo uko�czenia kursu.

Kursy z rachunkowo�ci.
Przygotowanie do zawodu ksi�gowego I st.

Kursy obs�ugi komputera i podstawowych program�w biurowych.
Obs�uga Windows.
Obs�uga MS-Word.
Obs�uga MS-Excel.

Kursy tworzenie stron WWW, kursy dla webmaster�w.
HTML, tworzenie stron WWW, kurs podstawowy.
CSS, arkusze styl�w w HTML.
JavaScript w HTML, kurs podstawy.
JavaScript w HTML, kurs dla zaawansowanych.
HTML kurs dla zawansowanych + DHTML.
PHP programowanie, kurs podstawowy.
PHP programowanie, kurs dla zaawansowanych.

Inne kursy zawodowe.
Angielski w informatyce.
Fotografia cyfrowa (reklamowa).

Typowa ilo�� os�b w grupie: 6, terminy spotka� uzgadniane po skompletowaniu grupy.


Rekrutacja.
Rekrutacja odbywa si� dwa razy w roku. Zaj�cia na pierwszym semestrze rozpoczynaj� si� we wrze�niu lub w lutym. Kandydaci przyjmowani s� bez egzamin�w wst�pnych (do wyczerpania limitu miejsc).
Do podania o przyj�cie do Studium nale�y za��czy�:

- orygina� �wiadectwa uko�czenia szko�y �redniej,
- min 1 zdj�cie legitymacyjne,
- o�wiadczenie (rodzic�w, opiekun�w) o posiadaniu �rodk�w finansowych na op�acenie czesnego,
- zobowi�zanie do terminowego wp�acania kolejnych rat czesnego,
- dow�d osobisty (do odnotowania prawdziwo�ci danych osobowych kandydata),


Nauka w studium jest p�atna. Op�aty za nauk� to: wpisowe do studium i czesne za kolejne semestry. Podania i dokumenty s� przyjmowane w sekretariacie Studium.


Finanse i Rachunkowo��, op�aty dotycz� semestru 1 (op�aty mog� ulega� zmianie).

Finanse i Rachunkowo��, tryb dzienny i wieczorowy, dwuletni okres nauczania .
Wp�ata, suma wp�at, miesi�cznie
1 rata 800,00 z� 800,00 z� 160,00 zl
2 raty 450,00 z� 900,00 z� 180,00 z�
5 rat 200,00 z� 1 000,00 z� 200,00 z�
Wpisowe wynosi 50 z�, op�aty dotycz� okresu semestru.

Finanse i Rachunkowo��- tryb zaoczny - dwuletni okres nauczania
Wp�ata, suma wp�at miesi�cznie
1 rata 500,00 z� 500,00 z� 100,00 z�
2 raty 300,00 z� 600,00 z� 120,00 z�
5 rat 140,00 z� 700,00 z� 140,00 z�
Wpisowe wynosi 50 z�, op�aty dotycz� okresu semestru.


Informatyka, op�aty dotycz� semestru 1 (op�aty mog� ulega� zmianie).

Informatyka, tryb dzienny i wieczorowy, dwuletni okres nauczania
Wp�ata, suma wp�at, miesi�cznie
1 rata 1 000,00 z� 1 000,00 z� 200,00 z�
2 raty 550,00 z� 1 100,00 z� 220,00 z�
5 rat 240,00 z� 1 200,00 z� 240,00 z�
Wpisowe wynosi 50 z�, op�aty dotycz� okresu semestru.

Informatyka, tryb zaoczny, dwuletni okres nauczania
Wp�ata, suma wp�at, miesi�cznie
1 rata 600,00 z� 600,00 z� 120,00 z�
2 raty 350,00 z� 700,00 z� 140,00 z�
5 rat 160,00 z� 800,00 z� 160,00 z�
Wpisowe wynosi 50 z�, op�aty dotycz� okresu semestru.

W sprawie aktualnych op�at prosimy kontaktowa� si� z sekretariatrem Studium.


Sekretariat Studium:
ul. S�dziowska 1 w Warszawie, tel./fax (+48 0-22) 825-10-21
Poczta: biuroMA�PAinglo.pl