Rekrutacja tylko na sem 2, 3, 4. Kandydaci sš przyjmowani bez egzaminów wstępnych. Czesne wynosi: 0,- zł (słownie: zero złotych) nie ma żadnych opłat za: wpisowe, egzaminy semestralne, egzaminy poprawkowe oraz za wydawane legitymacje i zaœwiadczenia  

Kandydaci do Studium składają wnioski o przyjęcie, do których należy załączyć: 

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • 1 zdjęcie legitymacyjne,

Wnioski o przyjęcie do Studium, wraz z załącznikami można składać w sekretariacie Studium osobiście lub przesłać pocztą/mailem. Wniosek składany korespondencyjnie powinien zawierać dane wymagane przez System Informacji Oświatowej MEN: Nazwisko i imiona, datę i miejsce urodzenia, numer pesel, adresy zamieszkania (z nazwą gminy) i zameldowania (z nazwą gminy).

Do wniosków przesyłanych pocztą należy dołączyć kserokopie załączników wymienionych powyżej

Do wniosków przesyłanych mailem należy dołączyć załączniki po ich zeskanowaniu i zapisaniu w formacie pdf lub jpg.

 
 
....spis stron